Lietošanas noteikumi

1. Vispārējie noteikumi
1.1. Katru reizi lietojot šo vortālu, lietotājs piekrīt šiem noteikumiem un apņemas tos nepārkāpt, kā arī apņemas neizmantot vortāla piedāvātos resursus un tehniskās iespējas ļaunprātīgos nolūkos.
1.2. Vortālā (lietotāja vārdā (nickname), personīgajā profilā, forumā, komentāros, kā arī galerijās un citās neminētajās vietās) ir stingri aizliegts izmantot:
1.2.1. necenzētus vārdus un izteicienus (neatkarīgi no to izcelsmes valodas);
1.2.2. melīgu un vulgāru informāciju;
1.2.3. starpnacionālas, rases, vienu vai otru dzimumu, seksuālo un citu minoritāšu aizskarošas un naidu kurinošas frāzes;
1.2.4. jebkādus citus, pārējos vortāla lietotājus, vai kādu konkrētu lietotāju aizvainojošus izteicienus;
1.2.5. tiešu vai netiešu reklāmu, iepriekš to nesaskaņojot ar vortāla administrāciju;
1.2.6. citas valodas, izņemot latviešu, krievu un angļu;
1.2.7. izteicienus, reklāmu un aicinājumus, kuri ir pretrunā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
1.3. Lietotājs ir atbildīgs par jebkāda veida paša iesniegtās vai publicētas informācijas (fotogrāfijas un citi vizuālie materiāli, raksti, ziņas, profila saturs utt.) atbilstību šī vortāla noteikumu un LR likumdošanas prasībām, un apņemas nekādā veidā tās nepārkāpt.

2. Reģistrācija
2.1. Lai pilnvērtīgi izmantotu visas vortāla piedāvātās iespējas, lietotājam nepieciešams reģistrēties. Katrs indivīds drīkst izveidot tikai vienu lietotāja kontu. Aizliegts uzturēt divus, vai vairākus lietotāja kontus, šādā gadījumā administrācija ir tiesīga dzēst visus lietotāja liekos kontus, iepriekš brīdinot lietotāju par šo norisi.

3. Datu aizsardzība
3.1. Visa lietotāja sniegtā reģistrācijas informācija tiek aizsargāta. Lietotāja parole tiek šifrēta atbilstoši vortāla tehniskajām iespējām. Lietotāja dati nekādā gadījumā nevar tikt izpausti trešajām personām.

4. Vortāla lietošana
4.1. Vortāla lietošana ir bezmaksas, taču vortāla tehniskās darbības nodrošināšanai, tā lietotāji tiek aicināti ziedot - savu iespēju robežās. Papildus informācija par ziedošanu pieejama kontaktējoties ar vortāla administratoru.

5. Foruma lietošanas noteikumi
5.1. Forumā drīkst izteikties ikviens reģistrēts lietotājs, ja vien izteikumu un ievietoto vizuālo materiālu saturs nepārkāpj vortāla vispārējo noteikumu normas.
5.2. Pirms ievietot forumā jaunu tēmu, lūdzu, iepazīstieties ar foruma kategorijām un to skaidrojumiem, un ievietojiet savu tēmu tai atbilstošā vietā.
5.3. Forumā aizliegts:
5.3.1. izteikt nepamatotu kritiku un apvainojumus, kā arī ar saviem izteikumiem aizskart otru cilvēku;
5.3.2. personālijas nav vēlamas, kārtojiet savas attiecības privāti, pārējiem tas nav interesanti;
5.4. Visas foruma kategorijas, tēmas un ziņas uzrauga administrācija un moderatori. Gadījumā, ja moderators vai administrators konstatēs foruma tēmas, ziņas, vai forumā ievietotā vizuālā materiāla neatbilstību vispārējiem noteikumiem, neatbilstošais objekts tiks vai nu labots, vai dzēsts. Tā ievietotājam tiks izteikts brīdinājums, vai arī (atkarībā no pārkāpuma) tiks pilnībā vai uz laiku liegta pieeja vortālam.

6. Administrācijas tiesības un atbildība
6.1. Administrācija neuzņemas atbildību par lietotāju ievietoto un iesniegto informāciju, lietotāju profilu datiem un vizuālo materiālu.
6.2. Administrācija neuzņemas atbildību par sniegto pakalpojumu kvalitāti un zaudējumiem (lietotāju dati, vizuālie materiāli, ievietotā informācija u.c.), kuri vortāla lietotājiem radušies no administrācijas neatkarīgu apstākļu dēļ.
6.3. Vortāla administrācija ir tiesīga:
6.3.1. neatgriezeniski dzēst vai rediģēt jebkuru vortālā ievietoto informāciju, vizuālos materiālus, vai lietotāja datus, kas apdraud vortāla pastāvēšanu un ir pretrunā ar šī vortāla vispārējiem noteikumiem.
6.3.2. pilnībā, vai uz laiku liegt konkrētam lietotājam pieeju vortālam, ja tas:
6.3.2.1. apzināti bojā vortāla tehnisko bāzi vai sabiedrisko tēlu;
6.3.2.2. rīkojas pretrunā ar vortāla vispārējiem noteikumiem;
6.3.2.3. ir reģistrējies ar vortāla vispārējiem noteikumiem neatbilstošu lietotāja vārdu.
6.3.3. nebrīdināt vortāla noteikumus pārkāpušos lietotājus par savām darbībām, kas saistītas ar kārtības uzturēšanu vortāla ietvaros;
6.3.4. mainīt vortāla noteikumus, nebrīdinot par to lietotājus. Visas izmaiņas stājas spēkā no to publikācijas brīža.

Ielogojies vai izveido profilu, lai komentētu!

Jaunākais forumā

Otrā Elpa 2021 rezultāti

Otrā Elpa 2020 rezultāti

Otrā Elpa 2019 rezultāti

Otrā Elpa 2018 rezultāti

Otrā Elpa 2017 rezultāti

Otrā Elpa 2016 rezultāti

Jaunākās bildes

0 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 5

- - - -

Meklēt forumā ar google